Regulamin Warsztatów Otwartych Arena Kobiet vol. 2

Regulamin Warsztatów Otwartych Arena Kobiet vol. 2

Regulamin Warsztatów Arena Kobiet vol. 2

 

1.

Postanowienia ogólne

 

W rozumieniu niniejszego Regulaminu użyte określenia oznaczają:

 • „Dane Osobowe” – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami);
 • „Organizator” – działające wspólnie na podstawie odrębnego porozumienia – Nina Kaczmarek Anita Gałek i Joanna Dudziak.
 • „Partner” – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna zaangażowana finansowo, organizacyjnie lub merytorycznie w realizację Programu na zasadach przewidzianych odrębną umową;
 • „Program” – program realizowany przez Ninę Kaczmarek oraz Joannę Dudziak pod nazwą „Projekt Zmiana” na zasadach określonych odrębnym Regulaminem.
 • „Regulamin” – niniejszy regulamin Programu, dostępny na Stronie internetowej;
 • „Strona internetowa” – serwis internetowy Programu dostępny po adresem http://arenakobiet.com;
 • „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Warsztatach, która wyraziła chęć udziału poprzez dokonanie rejestracji zgodnie z procedurą wskazaną na Stronie internetowej;
 • „Warsztaty” – Warsztaty Arena Kobiet vol. 2 dla Uczestników realizowane przez Organizatora;

 

2.

Warunki uczestnictwa w Warsztatach

 

 1. W Warsztatach mogą brać udział osoby, które:
 • są płci żeńskiej;
 • posiadają obywatelstwo polskie;
 • zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • znajdują się w przedziale wiekowym od 18 do 70 lat;
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 1. W celu wzięcia udziału w Warsztatach należy dokonać rejestracji zgodnie z procedurą wskazaną na Stronie internetowej.
 2. Liczba Uczestników biorących udział w Warsztatach jest ograniczona. O uczestnictwie w Warsztatach decyduje kolejność rejestracji zgłoszeń.

 

3.

Obowiązki Uczestnika

 

Uczestnik jest zobowiązany do:

 • Przestrzegania regulaminu hali Arena Szczecin dostępnego do wglądu pod adresem internetowym: azotyarena.pl/upload/Regulamin_Hali.pdf;
 • w przypadku korzystania z mienia Organizatora lub Partnerów – dbania o to mienie i korzystanie z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem;
 • zgłoszenia Organizatorowi wszelkich przeciwskazań do wzięcia udziału w Warsztatach;
 • umożliwienia wykonywania mu zdjęć, w tym zdjęć pozowanych;
 • powstrzymywania się w trakcie trwania Warsztatów od:
 1. wszelkich działań reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek towarów, usług lub podmiotów, które nie zostały wskazane lub dostarczone przez Organizatora lub Partnera;
 2. wygłaszania wypowiedzi naruszających prawo lub dobra osobiste Organizatora, Partnera, innych uczestników Warsztatów, osób i podmiotów trzecich;
 3. fotografowania lub rejestrowania pracy Organizatora, Partnerów, pracowników Organizatora, pracowników Partnerów oraz pracowników innych podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Partnerami przy przygotowaniu i realizacji Warsztatów;
 4. wszelkich działań, które mogłyby ingerować w przebieg Warsztatów w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

 

4.

Warsztaty

 

 1. Warsztaty organizowane są i odbędą się w ramach Programu.
 2. Warsztaty odbędą się w dniu 16 listopada 2017 roku od godziny 1700 do dnia 16 listopada 2017 roku do godziny 2000, w siedzibie Arena Szczecin przy Władysława Szafera 3, 5, 7 w Szczecinie.
 3. Wszelkie koszty związane ze stawiennictwem i osobistym uczestnictwem w Warsztatach, a w szczególności koszty dojazdu, zakwaterowania pokrywa Uczestnik.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie niepieniężne za udział w Warsztatach.
 5. Celami Warsztatów, przy których realizacji zobowiązują się współdziałać Organizator, Partnerzy i Uczestnicy są:
 • promocja, reklama oraz informowanie o działalności i aktywnościach Organizatora oraz działalności i aktywnościach Partnerów oraz o przebiegu i realizacji Programu;
 • informowanie o oferowanych przez Partnerów – w ramach realizacji Programu – usługach i świadczeniach, a w szczególności konsultacjach, szkoleniach, wykładach, zajęciach, zabiegach;
 • popularyzacja zagadnień związanych z:
 1. zdrowym trybem życia i dietą;
 2. wizerunkiem i możliwościami jego przemiany;
 3. coachingiem i rozwojem osobistym;
 4. edukacją w dziedzinie zdrowia, prawa, biznesu, urody, pielęgnacji i świadomości kobiet.
 5. W ramach Warsztatów Uczestnicy będą mogli uczestniczyć między innymi w bezpłatnych wykładach i zajęciach z przedstawicielami Organizatora i Partnerów oraz będą mieli zapewnioną możliwość uzyskania informacji na temat usług i świadczeń wchodzących w zakres wykonywanej przez Organizatora i Partnerów działalności.

 

5.

Naruszenie zasad Regulaminu

 

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika od dalszego uczestnictwa w Warsztatach w przypadku naruszenia przez niego zasad określonych w Regulaminie.
 2. Uczestnicy – w przypadku korzystania z mienia Organizatora lub Partnerów – ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie tego mienia.
 3. W przypadku powstania odpowiedzialności Organizatora względem Arena Szczecin Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie na skutek działania lub zaniechania Uczestnika, a w szczególności w przypadku nałożenia na Organizatora przez Arena Szczecin Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie jakichkolwiek kar umownych w związku z działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia tej odpowiedzialności lub kar umownych od Uczestnika, który swoim działaniem lub zaniechaniem wyrządził spółce Arena Szczecin Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie szkodę.

6.

Zgody i zezwolenia

 

 1. Przez zgłoszenie udziału w Warsztatach Uczestnik wyraża zgodę na:
 • dożywotnie i bezpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora i Partnerów swojego wizerunku, imienia i nazwiska, głosu oraz wypowiedzi dla potrzeb Warsztatów oraz dla celów promocji i reklamy Programu, działalności Organizatora oraz działalności Partnerów, w szczególności poprzez:
  1. umieszczanie ich na Stronie internetowej, stronie internetowej Programu, stronie internetowej Organizatora, stronach internetowych Partnerów, innych stronach internetowych, portalach społecznościowych, serwisie YouTube;
  2. wykorzystywanie ich w materiałach reklamowych drukowanych, takich jak w szczególności ulotki, broszury, foldery, banery, plakaty;
  3. wykorzystywanie ich w materiałach reklamowych przeznaczonych do emisji, w szczególności w radiu, telewizji, Internecie;
  4. wykorzystywanie ich w materiałach prasowych.
 • nieodpłatne, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a także ilościowych wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatora i Partnerów – w całości lub w postaci wybranych fragmentów – swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu, wypowiedzi dla potrzeb oraz dla celów promocji i reklamy Warsztatów lub Programu określonych w ustępie poprzedzającym, wykorzystywanych w działalności Organizatora oraz działalności Partnerów.
 1. Zezwolenia, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu odnoszą się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:
 • utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym w szczególności drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo;
 • publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przede wszystkim:
 1. udostępniania w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych;
 2. w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń;
 • wprowadzania do obrotu;
 • publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania za pomocą dowolnych systemów i urządzeń;
 • wystawiania lub wyświetlania w dowolnym miejscu i czasie za pomocą dowolnych systemów i urządzeń;
 • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej;
 • najmu lub użyczania;
 • nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a w szczególności za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, radia, sieci komputerowych, sieci Internet; cloud computing;
 • reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a w szczególności za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, radia, sieci komputerowych, sieci Internet.
 1. Zezwolenia, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu obejmują również zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo, ilościowo oraz miejscowo wykonywanie przez Organizatora i Partnerów praw zależnych.
 2. Utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechniane praw określonych w § 6 ust. 1 na polach eksploatacji określonych w ust. 2 następuje nieodpłatnie. W przypadku powstania nowych pól eksploatacji, niewymienionych w ust. 2 Uczestnik przeniesie na organizatora również prawa na tych nowych polach eksploatacji. W takiej sytuacji domniemywa się, że prawa te zostały udzielone nieopłatnie, bez konieczności złożenia dodatkowego oświadczenia.

 

7.

Dane osobowe Uczestników

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach:
  • realizacji i przeprowadzenia Warsztatów, w tym umożliwienia udziału w Warsztatach;
  • komunikacji z uczestnikami Warsztatów;
 2. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie przez Organizatora swoich danych osobowych, o których mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu, Partnerom w celu realizacji Warsztatów oraz Programu, a w szczególności dla celów marketingowych.
 3. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz będzie wymagał tego od Partnerów.
 4. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych jego danych osobowych lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka powinna być udzielona Organizatorowi na piśmie.
 5. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Warsztatach.
 7. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik składa oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie realizacji i przeprowadzenia Warsztatów, w tym umożliwienia udziału w Warsztatach; komunikacji z uczestnikami Warsztatów; marketingowych. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz prawie wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych”.
 8. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres Organizatora.

 

8.

Wcześniejsze zakończenie Warsztatów

 

 1. Organizator może zakończyć Warsztaty w każdym czasie z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadku:
  • zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Partnerów lub część Partnerów;
  • wycofania się Partnerów lub części Partnerów z uczestnictwa w Warsztatach lub Programie;
  • wycofania się prelegentów lub części prelegentów z uczestnictwa w Warsztatach;
  • wykluczenia przez Organizatora większości Uczestników od dalszego uczestnictwa w Warsztatach z przyczyn wskazanych w Regulaminie;
  • zaistnienia zdarzeń zewnętrznych, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, to jest zjawisk siły wyższej.
 2. O odwołaniu Warsztatów Organizator ogłosi przez zamieszczenie informacji na Stronie internetowej, a także przekaże ją Uczestnikom za pomocą poczty elektronicznej, podając równocześnie przyczynę jego odwołania.
 3. W przypadku odwołania Warsztatów, Organizator nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Uczestników.

 

9.

Kontakt

 1. Wszystkie zawiadomienia i doręczenia Organizator będzie dokonywał na adres do korespondencji albo adres poczty elektronicznej albo numer telefonu podany przez Uczestnika przy rejestracji zgłoszenia udziału w Warsztatach.
 2. Uczestnicy mają obowiązek zawiadamiać Organizatora o każdej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej albo numeru telefonu.
 3. W razie zaniedbania obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 2 Regulaminu zawiadomienia i doręczenia dokonane na ostatnio znany adres do korespondencji albo na ostatnio znany adres poczty elektronicznej albo na ostatnio znany numer telefonu uważa się za skuteczne.
 4. Kontakt z Organizatorem możliwy jest na adres poczty elektronicznej kobietowo@kobietowo.pl.

 

10.

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na Stronie internetowej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania ze strony Uczestników.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania ze strony Partnerów.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 października 2017 roku.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu na każdym etapie trwania zapisów i realizacji eventu.