arena logo resize

Regulamin Konferencji Arena Kobiet vol. 5

Regulamin Konferencji Arena Kobiet vol. 5

 • 1. Postanowienia ogólne

W rozumieniu niniejszego Regulaminu użyte określenia oznaczają:

 1. „Dane Osobowe” – dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. „Organizator” Kobietowo.pl Sp. z o.o. w osobach: Nina Kaczmarek Prezes Zarządu Kobietowo.pl Sp. z o.o. i Anita Gałek Wiceprezes Zarządu Kobietowo.pl Sp. z o.o.
 3. „Partner” – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna zaangażowana finansowo, organizacyjnie lub merytorycznie w realizację Programu na zasadach przewidzianych odrębną umową;
 4. „Regulamin” – niniejszy regulamin dostępny na Stronie internetowej;
 5. „Strona internetowa” – serwis internetowy Programu dostępny po adresem www.kobietowo.pl
 6. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konferencji, która wyraziła chęć udziału poprzez dokonanie rejestracji zgodnie z procedurą wskazaną na Stronie internetowej;
 7. „Konferencja” – konferencja Arena Kobiet vol. 5 dla Uczestników realizowane przez Organizatora;
 • 2. Warunki uczestnictwa w Konferencji
 1. W Konferencji mogą brać udział osoby, które:
 1. są płci żeńskiej;
 2. posiadają obywatelstwo polskie;
 3. zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. znajdują się w przedziale wiekowym od 18 do 75 lat;
 5. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 1. W celu wzięcia udziału w Konferencji należy dokonać rejestracji zgodnie z procedurą wskazaną na Stronie internetowej.
 2. Liczba Uczestników biorących udział w Konferencji jest ograniczona. O uczestnictwie w Konferencji decyduje kolejność rejestracji zgłoszeń.
 • 3. Obowiązki Uczestnika

Uczestnik jest zobowiązany do:

 1. w przypadku korzystania z mienia Organizatora lub Partnerów – dbania o to mienie i korzystanie z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem;
 2. zgłoszenia Organizatorowi wszelkich przeciwskazań do wzięcia udziału w Konferencji
 3. umożliwienia wykonywania mu zdjęć, w tym zdjęć pozowanych;
 4. powstrzymywania się w trakcie trwania Konferencji od:
 5. wszelkich działań reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek towarów, usług lub podmiotów, które nie zostały wskazane lub dostarczone przez Organizatora lub Partnera;
 6. wygłaszania wypowiedzi naruszających prawo lub dobra osobiste Organizatora, Partnera, innych uczestników Konferencji, osób i podmiotów trzecich;
 7. fotografowania lub rejestrowania pracy Organizatora, Partnerów, pracowników Organizatora, pracowników Partnerów oraz pracowników innych podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Partnerami przy przygotowaniu i realizacji Konferencji;
 8. wszelkich działań, które mogłyby ingerować w przebieg Konferencji w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
 • 4. Konferencja
 1. Konferencja organizowana jest i odbędzie się w ramach działalności Kobietowo.pl Sp. z o.o.
 2. Konferencja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 roku od godziny 17:00 do dnia 25 kwietnia 2019 roku do godziny 20:30, w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.
 3. Wszelkie koszty związane ze stawiennictwem i osobistym uczestnictwem w Konferencji, a w szczególności koszty dojazdu, zakwaterowania pokrywa Uczestnik.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie niepieniężne za udział w Konferencji.
 5. Celami Konferencji, przy której realizacji zobowiązują się współdziałać Organizator, Partnerzy i Uczestnicy są:
 1. promocja, reklama oraz informowanie o działalności i aktywnościach Organizatora oraz działalności i aktywnościach Partnerów;
 2. popularyzacja zagadnień związanych z:
 • zdrowym trybem życia i dietą;
 • wizerunkiem i możliwościami jego przemiany;
 • coachingiem i rozwojem osobistym;
 • edukacją w dziedzinie zdrowia, prawa, biznesu, urody, pielęgnacji i świadomości kobiet.
 1. W ramach Konferencji Uczestnicy będą mogli wziąć udział między innymi w bezpłatnych wykładach i zajęciach z przedstawicielami Organizatora i Partnerów oraz będą mieli zapewnioną możliwość uzyskania informacji na temat usług i świadczeń wchodzących w zakres wykonywanej przez Organizatora i Partnerów działalności.
 • 5. Naruszenie zasad Regulaminu
 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika od dalszego uczestnictwa w Konferencji w przypadku naruszenia przez niego zasad określonych w Regulaminie.
 2. Uczestnicy – w przypadku korzystania z mienia Organizatora lub Partnerów – ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie tego mienia.
 3. W przypadku powstania odpowiedzialności Organizatora względem Uniwersytetu Szczecińskiego- Operatora Auli, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie na skutek działania lub zaniechania Uczestnika, a w szczególności w przypadku nałożenia na Organizatora przez Uniwersytet Szczeciński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie jakichkolwiek kar umownych w związku z działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia tej odpowiedzialności lub kar umownych od Uczestnika, który swoim działaniem lub zaniechaniem wyrządził Uniwersytetowi Szczecińskiemu –Operatorowi Auli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie szkodę.
 • 6. Zgody i zezwolenia
 1. Przez zgłoszenie udziału w Konferencji Uczestnik wyraża zgodę na:
 1. dożywotnie i bezpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora i Partnerów swojego wizerunku, imienia i nazwiska, głosu oraz wypowiedzi dla potrzeb Konferencji, działalności Organizatora oraz działalności Partnerów, w szczególności poprzez:
 • umieszczanie ich na Stronie internetowej, stronie internetowej Organizatora, stronach internetowych Partnerów, innych stronach internetowych, portalach społecznościowych, serwisie YouTube;
 • wykorzystywanie ich w materiałach reklamowych drukowanych, takich jak w szczególności ulotki, broszury, foldery, banery, plakaty;
 • wykorzystywanie ich w materiałach reklamowych przeznaczonych do emisji, w szczególności w radiu, telewizji, Internecie;
 • wykorzystywanie ich w materiałach prasowych.
 1. nieodpłatne, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a także ilościowych wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatora i Partnerów – w całości lub w postaci wybranych fragmentów – swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu, wypowiedzi dla potrzeb oraz dla celów promocji i reklamy Konferencji określonych w ustępie poprzedzającym, wykorzystywanych w działalności Organizatora oraz działalności Partnerów.
 2. Zezwolenia, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu odnoszą się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:
 3. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym w szczególności drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo;
 4. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przede wszystkim:
 5. udostępniania w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych;
 6. w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń;
 7. wprowadzania do obrotu;
 8. publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania za pomocą dowolnych systemów i urządzeń;
 9. wystawiania lub wyświetlania w dowolnym miejscu i czasie za pomocą dowolnych systemów i urządzeń;
 10. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej;
 11. najmu lub użyczania;
 12. nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a w szczególności za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, radia, sieci komputerowych, sieci Internet; cloud computing;
 13. reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a w szczególności za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, radia, sieci komputerowych, sieci Internet.
 14. Zezwolenia, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu obejmują również zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo, ilościowo oraz miejscowo wykonywanie przez Organizatora i Partnerów praw zależnych.
 15. Utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechniane praw określonych w § 6 ust. 1 na polach eksploatacji określonych w ust. 2 następuje nieodpłatnie. W przypadku powstania nowych pól eksploatacji, niewymienionych w ust. 2 Uczestnik przeniesie na organizatora również prawa na tych nowych polach eksploatacji. W takiej sytuacji domniemywa się, że prawa te zostały udzielone nieopłatnie, bez konieczności złożenia dodatkowego oświadczenia.
 • 7. Dane osobowe Uczestników
 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach:
  1. realizacji i przeprowadzeniaKonferencji, w tym umożliwienia udziału w Konferencji
  2. komunikacji z uczestnikami Konferencji
  3. marketingowych.
 1. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie przez Organizatora swoich danych osobowych, o których mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu, Partnerom w celu realizacji Konferencji, a w szczególności dla celów marketingowych.
 2. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz będzie wymagał tego od Partnerów.
 3. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych jego danych osobowych lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka powinna być udzielona Organizatorowi na piśmie.
 4. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konferencji.
 6. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik składa oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie realizacji i przeprowadzenia Konferencji, w tym umożliwienia udziału w Konferencji; komunikacji z uczestnikami Konferencji; marketingowych. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, prawie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawie żądania przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.
 7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo żądania przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres Organizatora: kobietowo@kobietowo.pl .
 • 8. Wcześniejsze zakończenie Konferencji
 1. Organizator może zakończyć Konferencję w każdym czasie z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadku:
 1. zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Partnerów lub część Partnerów;
 2. wycofania się Partnerów lub części Partnerów z uczestnictwa w Konferencji;
 3. wycofania się prelegentów lub części prelegentów z uczestnictwa w Konferencji;
 4. wykluczenia przez Organizatora większości Uczestników od dalszego uczestnictwa w Konferencji z przyczyn wskazanych w Regulaminie;
 5. zaistnienia zdarzeń zewnętrznych, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, to jest zjawisk siły wyższej.
 1. O odwołaniu Konferencji Organizator ogłosi przez zamieszczenie informacji na Stronie internetowej, a także przekaże ją Uczestnikom za pomocą poczty elektronicznej, podając równocześnie przyczynę jego odwołania.
 2. W przypadku odwołania Konferencji, Organizator nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Uczestników.
 • 9. Kontakt
 1. Wszystkie zawiadomienia i doręczenia Organizator będzie dokonywał na adres do korespondencji albo adres poczty elektronicznej albo numer telefonu podany przez Uczestnika przy rejestracji zgłoszenia udziału w Konferencji.
 2. Uczestnicy mają obowiązek zawiadamiać Organizatora o każdej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej albo numeru telefonu.
 3. W razie zaniedbania obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 2 Regulaminu zawiadomienia i doręczenia dokonane na ostatnio znany adres do korespondencji albo na ostatnio znany adres poczty elektronicznej albo na ostatnio znany numer telefonu uważa się za skuteczne.
 4. Kontakt z Organizatorem możliwy jest na adres poczty elektronicznej kobietowo@kobietowo.pl.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin znajduje się do wglądu na Stronie internetowej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania ze strony Uczestników.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania ze strony Partnerów.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca października 2018 roku.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu na każdym etapie trwania zapisów i realizacji eventu.

UDOSTĘPNIJ TEN WPIS

Share on facebook
Share on twitter

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.