dance-641672_1920

Walc wiedeński

…magia świąt, unoszący się zapach pieczonego ciasta, cały ferwor związany z pięknem Bożego Narodzenia… radość, rodzina. A potem kilka dni wolnego i przed nami Sylwester, piękne bale a także domówki taneczne. Królem tańców towarzyskich jest Walc Wiedeński i to właśnie od niego powinno rozpoczynać się bale sylwestrowe. Piękno wirującego rytmu, zapatrzone w siebie oczy dwojga i muzyka, która koi serce. Nawet jeśli nie wybieramy się na bal, to poszukajmy w swoich zbiorach Walca i powitajmy Nowy Rok z lampką szampana przy muzyce Straussa. Gwarantuję Wam, że jeśli tak uczynicie, wejdziecie tzw. „krokiem tanecznym” w kolejny udany rok, czego Wam życzę z całego serca…

Dziś ta­niec ten wcho­dzi w skład pię­ciu tań­ców stan­dar­do­wych obo­wią­zu­ją­cych na tur­nie­jach ta­necz­nych.

 W pra­daw­nych cza­sach lu­dzie tań­czy­li, by upro­sić swo­je bó­stwa o bo­ga­te plo­ny lub desz­cze. W obec­nych cza­sach tań­czy­my, po­nie­waż spra­wia nam to przy­jem­ność. Oczy­wi­ście nie tyl­ko, bo­wiem raz w ży­ciu każ­dy, kto sta­je na ślub­nym ko­bier­cu po­wi­nien za­tań­czyć dla ład­nej opra­wy wła­sne­go we­se­la.

Ta­kim tań­cem jest walc wie­deń­ski. Pięk­ny, do­stoj­ny i od­da­ją­cy at­mos­fe­rę tej uro­czy­sto­ści. Pa­ra Mło­da roz­po­czy­na przy­ję­cie we­sel­ne tym wła­śnie tań­cem.

Pan Mło­dy po­wi­nien w pięk­ny spo­sób wpro­wa­dzić swo­ją żo­nę na par­kiet.

Moż­na rzec, że jest to odzwier­cie­dle­niem sza­cun­ku oka­za­ne­go swo­jej wy­bran­ce. Na par­kie­cie No­wo­żeń­cy po­win­ni pre­zen­to­wać się ele­ganc­ko i do­nio­śle. Smut­ny to wi­dok, gdy or­kie­stra za­gra wal­ca, a pa­ra nie wie­dząc, o co cho­dzi prze­stę­pu­je z no­gi na no­gę nie bar­dzo na­wet ła­piąc rytm. Oczy­wi­ście moż­na unik­nąć te­go dys­kom­for­tu wi­ru­jąc w ryt­mie wal­ca tak jak być po­win­no. Na­le­ży po pro­stu zaj­rzeć do szko­ły tań­ca, gdzie pro­fe­sjo­na­li­ści na­uczą Was jak zapre­zen­to­wać się w tym naj­waż­niej­szym tań­cu w ży­ciu.

Pa­mię­taj­cie o tym, że jak za­tań­czy­cie, tak zosta­niecie ode­bra­ni przez Wa­szych go­ści, a grom­kie bra­wa oraz sło­wa za­chwy­tu bę­dą po­dzię­ko­wa­niem za Wasz uda­ny ta­niec.

Za­tańcz­cie wal­ca wie­deń­skie­go a zo­ba­czy­cie jak ży­cie Wa­sze tań­cem i mi­ło­ścią bę­dzie usła­ne.

text: Kasia Urbańska Szkoła Tańca GRYF
dance-641672_1920

 

UDOSTĘPNIJ TEN WPIS

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.